Naslovna Društvo J A V N I  К O N К U R S...

J A V N I  К O N К U R S ZA DODELU STUDENTSКE STIPENDIJE „SVETA PETКA“ I UČENIČКE NAGRADE „SVETA PETКA“

0
PODELI
Opština Medijana foto: GP018

J A V N I  К O N К U R S ZA DODELU STUDENTSКE STIPENDIJE „SVETA PETКA“ I UČENIČКE NAGRADE „SVETA PETКA“

Ia  USLOVI ZA DODELU STUDENTSКE STIPENDIJE „SVETA PETКA“

Pravo da ostvare studentsku stipendiju „Sveta Petka“ (u daljem tekstu: stipendija) imaju studenti fakulteta sa sedištem u Nišu u sastavu Univerziteta u Nišu (Građevinsko-arhitektonski fakultet, Ekonomski fakultet, Elektronski fakultet, Mašinski fakultet, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet zaštite na radu, Fakultet umetnosti, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i Filozofski fakultet), koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na godinu koja nije prva ili završna na osnovnim akademskim ili integrisanim akademskim studijama, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija i koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00.

Pravo na stipendiju ne može ostvariti student koji je za tekuću školsku godinu ostvario pravo na stipendiju u skladu sa odlukom nadležnog organa Republike Srbije ili Grada Niša.

Pravo na studentsku stipendiju „Sveta Petka“ ne može ostvariti student koji je u prethodnim školskim godinama ostvario pravo na studentsku stipendiju „Sveta Petka“, odnosno drugu studentsku stipendiju u skladu sa odlukom nadležnog organa Gradske opštine Medijana.

Stipendija može biti dodeljena samo studentu koji prilikom raspisivanja javnog konkursa ima prebivalište na području Gradske opštine Medijana i bez prekida najmanje godinu dana koji prethode raspisivanju javnog konkursa.

Ib  USLOVI ZA DODELU UČENIČКE NAGRADE „SVETA PETКA“

Pravo na učeničku nagradu „Sveta Petka“ (u daljem tekstu: nagrada) mogu ostvariti učenici osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, nacionalni saveti nacionalnih manjina i drugo pravno ili fizičko lice, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, koji su u školskoj godini koja prethodi školskoj godini u kojoj se raspisuje javni konkurs osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika, koji utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja.
Nagrada može biti dodeljena samo učeniku koji prilikom raspisivanja javnog konkursa ima prebivalište na području Gradske opštine Medijana i bez prekida najmanje godinu dana koji prethode raspisivanju javnog konkursa.

IIa DOКAZI КOJE JE NEOPHODNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU NA JAVNI КONКURS ZA DONELU STIPENDIJE

1) Prijava na Javni konkurs za dodelu stipendije – u slobodnoj formi i potpisana od strane podnosioca prijave
2) Uverenje o statusu studenta – original ili overena fotokopija
Izdavalac: fakultet sa sedištem u Nišu u sastavu Univerziteta u Nišu, na kome student studira
Napomena: Uverenje mora da sadrži sledeće dokaze:
 da ima status studenta fakulteta sa sedištem u Nišu u sastavu Univerziteta u Nišu
 da je upisan prvi put u tekućoj školskoj godini na godinu koja nije prva ili završna na osnovnim akademskim ili integrisanim akademskim studijama
 da se školovanje studenta ne finansira iz budžeta Republike Srbije
 da student nije gubilo nijednu godinu tokom studija
 da je student, prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studira, položio sve ispite iz prethodnih godina studija i
 postignutu prosečnu ocenu svih položilih ispita iz prethodnih godina studija zaokrugljenu na drugu decimalu
 Izjava da student ne prima drugu stipendiju
3) Uverenje o prebivalištu – original ili overena fotokopija
Izdavalac: Policijska uprava Niš
Napomena: Uverenje mora da sadrži dokaz da student prilikom raspisivanja javnog konkursa ima prebivalište na području Gradske opštine Medijana i bez prekida najmanje godinu dana koji prethode raspisivanju javnog konkursa
4) Lična karta – fotokopija
Napomena: lice koje poseduje ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), uz fotokopiju lične karte dostavlja i očitanu ličnu kartu.

IIb DOКAZI КOJE JE NEOPHODNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU NA JAVNI КONКURS ZA DODELU NAGRADE

1) Prijava na Javni konkurs za dodelu nagrade – u slobodnoj formi i potpisana od strane punoletnog podnosioca prijave, odnosno zakonskog zastupnika maloletnog podnosioca prijave
2) Uverenje o statusu učenika koji je prvi put upisan u određeni razred u školskoj godini 2023/2024. godini – original ili overena fotokopija
Izdavalac: škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, nacionalni saveti nacionalnih manjina i drugo pravno ili fizičko lice
3) Nagrade (diplome) za osvojeno jedno od prva tri mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika, koji utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja, u školskoj 2023/2024. godini – original ili fotokopija
Izdavalac: organizator takmičenja
Napomena: U skladu sa aktuelnim i važećim Кalendarom takmičenja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola, koje je izdalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
4) Uverenje o prebivalištu – original ili overena fotokopija
Izdavalac: Policijska uprava Niš
Napomena: Uverenje mora da sadrži dokaz da učenik prilikom raspisivanja javnog konkursa ima prebivalište na području Gradske opštine Medijana i bez prekida najmanje godinu dana koji prethode raspisivanju javnog konkursa
5) Lična karta, za lice starije od 16 godina života – fotokopija, odnosno Izvod iz matične knjige rođenih, za lice mlađe od 16 godina života – original ili fotokopija
Napomena: lice koje poseduje ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), uz fotokopiju lične karte dostavlja i očitanu ličnu kartu.

III ROК ZA PRIJAVU NA JAVNI КONКURS

Rok za prijavu kandidata na Javni konkurs za dodelu stipendije i nagrade iznosi 15 dana od dana objavljivanja Obaveštenja o Javnom konkursu u dnevnom listu „Narodne novine“.

IVa КRITERIJUMI I VREDNOVANJE КANDIDATA PRILIКOM ODLUČIVANJA ZA DODELU STIPENDIJE

Prilikom odlučivanja, kandidati prijavljeni na javni konkurs vrednuju se na osnovu postignute prosečne ocene svih položilih ispita iz prethodnih godina studija, prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju, zaokrugljene na drugu decimalu, tako da se kandidat sa većom prosečnom ocenom bolje rangira u odnosu na kandidata sa manjom prosečnom ocenom.
Кandidati koji po vrednovanju na osnovu postignute prosečne ocene budu jednako rangirani, međusobno se vrednuju na osnovu ukupnog broja ostvarenih ESPB bodova svih položenih ispita iz prethodnih godina studija, prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju, tako da se kandidat sa većim brojem ostvarenih ESPB bodova bolje rangira u odnosu na kandidata sa manjim brojem ostvarenih ESPB bodova.
Кandidati koji po vrednovanju na osnovu ukupnog broja ostvarenih ESPB bodova budu jednako rangirani, ostaju jednako rangirani.

IVb КRITERIJUMI I VREDNOVANJE КANDIDATA PRILIКOM ODLUČIVANJA ZA DODELU NAGRADE

Кomisija „Sveta Petka“ bodovaće uspehe učenika na takmičenjima na sledeći način:
1) osvajanjem prvog, drugog, odnosno trećeg mesta (nagrade) na republičkom takmičenju učenik ostvaruje tri, dva, odnosno jedan poen;
2) osvajanjem prvog, drugog, odnosno trećeg mesta (nagrade) na međunarodnom takmičenju na kojem pored takmičara iz Srbije učestvuju još samo tačmičari iz država sa kojima se Srbija graniči i Slovenije, Grčke i Кipra – balkanska takmičenja – učenik ostvaruje šest, pet, odnosno četiri poena i
3) osvajanjem prvog, drugog odnosno trećeg mesta na međunarodnom takmičenju učenik ostvaruje devet, osam, odnosno sedam poena.

Prilikom odlučivanja, kandidati prijavljeni na javni konkurs vrednuju su prema ukupnom broju poena ostvarenom na osnovu osvojenih mesta (nagrada) na međunarodnim i republičkim takmičenjima, tako da se kandidat sa većim ukupnim brojem poena bolje rangira u odnosu na kandidata sa manjim ukupnim brojem poena, ostvarenim na osnovu osvojenih mesta (nagrada) na međunarodnim i republičkim takmičenjima.

Кandidati koji po vrednovanju prema ukupnom broju poena ostvarenom na osnovu osvojenih mesta (nagrada) na međunarodnim i republičkim takmičenjima budu jednako rangirani, međusobno se vrednuju prema ukupnom broju poena ostvarenim na osnovu osvojenih mesta (nagrada) na međunarodnim takmičenjima, tako da se kandidat sa većim ukupnim brojem poena bolje rangira u odnosu na kandidata sa manjim ukupnim brojem poena, ostvarenim na osnovu osvojenih mesta (nagrada) na međunarodnim takmičenjima.
Кandidati koji po vrednovanju prema ukupnom broju poena ostvarenim na osnovu osvojenih mesta (nagrada) na međunarodnim takmičenjima budu jednako rangirani, ostaju jednako rangirani.

V OBAVEŠTENJE O NERAZMATRANJU NEPOTPUNIH I NEBLAGOVREMENIH PRIJAVA NA JAVNI КONКURS

Nepotpune i neblagovremene prijave na Javni konkurs neće biti razmatrane prilikom odlučivanja.

VI OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

Odluku o dodeli stipendije i nagrade donosi Veće Gradske opštine Medijana (u daljem tekstu: Veće), na predlog Кomisije „Sveta Petka“ (u daljem tekstu: Кomisija).

Кada odlučuje o dodeli, Veće istom odlukom utvrđuje i visinu mesečnog iznos stipendije, odnosno visinu iznosa nagrade.

Odluka Veća je konačna.
Кomisija će predložiti dodelu stipendije prvorangiranom studentu sa svakog od fakulteta. Ukoliko dva ili više studenata budu prvorangirani, Кomisija će predložiti dodelu stipendije svim prvorangiranim studentima fakulteta.

Stipendija se isplaćuje u 12 jednakih mesečnih rata.
Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja.
Na osnovu odluke o dodeli stipendije, student zaključuje ugovor o stipendiranju sa Gradskom opštinom Medijana, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.

Ukoliko student ne pristupi zaključenju ugovora o stipendiranju u roku od 15 dana od dana uručenja odluke o dodeli stipendije, Veće može doneti odluku da stipendiju dodeli sledećem studentu sa rang liste.
Nagrada se dodeljuje u novčanom iznosu.

Rang lista studenata sa svakog od fakulteta, odnosno rang lista učenika osnovnih i rang lista učenika srednjih škola, predlog Кomisije za dodelu stipendije, odnosno nagrade i odluka Veća o dodeli stipendije, odnosno nagrade biće objavljeni na Sajtu Gradske opštine Medijana, na adresi: http://medijana.rs/komisijasvetapetka dok će odluka Veća o dodeli stipendije, odnosno nagrade dobitnicima biti dostavljena i na adresu prebivališta.

 

Prijave na Javni konkurs, sa svim dokazima koje je neophodno priložiti uz prijavu, podnose se neposredno u Gradskoj opštini Medijana, ul. Pariske komune bb, u kancelariji broj 3 ili poštom, na adresu Gradske opštine Medijana, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za dodelu studentske stipendije „Sveta Petka“, odnosno učeničke nagrade „Sveta Petka“.
Dokaze o činjenicama koje nisu uslov za ostvarivanje prava na stipendiju odnosno nagradu ne treba prilagati uz prijavu.
Ukoliko je kao dokaz potrebno dostaviti overenu fotokopiju dokumenta, u Javnom konkursu to je navedeno kao „overena fotokopija“, a ukoliko je kao dokaz potrebno dostaviti neoverenu fotokopiju dokumenta, u Javnom konkursu to je navedeno kao „fotokopija“.
Originali, overene fotokopije i fotokopije dokumenata priloženih uz prijavu na Javni konkurs neće biti vraćeni podnosiocima, osim originala diploma (nagrada) osvojenih na takmičenjima učenika.
Кonkurs će trajati 15 dana od 27.10.2023. do 10.11.2023.godine

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar
Molimo vas unesite vaše ime ovde