Naslovna Sve vesti Niš SAOPŠTENjE ZA JAVNOST GRADSKOG VEĆNIKA SRĐANA ALEKSIĆA

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST GRADSKOG VEĆNIKA SRĐANA ALEKSIĆA

0
PODELI

Povodom neosnovanih navoda u elektronskim medijima da je protiv mene podneta prijava zbog sukoba interesa jer sam u nekoliko slučajeva angažovan kao advokat u sporovima protiv JP Direkcije za izgradnju grada Niša, koristim ovu priliku da obavestim javnost o sledećem:

Kao advokat u sporovima protiv JP Direkcija za izgradnju grada Niša, angažovan sam u tri predmeta i to u predmetu tužioca Nedeljković Ivanke iz Niša, tužioca Ćirić Zorana iz Niša, i tužioca Manić Mileta iz Niša.

Tužbeni zahtevi sva tri tužioca se odnose na potraživanja po osnovu neisplaćenih jubilarnih nagrada od strane JP Direkcija za izgradnju grada Niša.

Naime, napred pomenuti tužioci su pred Osnovnim sudom u Nišu pokrenuli sudske sporove protiv JP Direkcija za izgradnju grada Niša jer im preduzeće čiji su oni zaposleni nije isplati jubilarne nagrade za 10, 20 i 30 godina radnog staža.

JP Direkcija za izgradnju grada Niša je dužana da gore pomenutim tužiocima isplati jubilarnu nagradu shodno članu 120 Zakona o radu i članu 41 Pojedinačnog kolektivnog ugovora JP Direkcija za izgradnju grada Niša od 12.04.2003 godine koji je bio na snazi kada su pomenuti tužioci stekli pravo na isplatu jubilarnih nagrada.

Članom 41 Pojedinačnog kolektivnog ugovora JP Direkcija za izgradnju grada Niša predviđeno je da će poslodavac ako mu to finansijske mogućnosti dozvoljavaju, dodeliti posebne nagrade zaposlenima koji su kod poslodavca proveli neprekidno 10, 20 ili 30 godina rada.

JP Direkcija za izgradnju grada Niša je u svojim planovima i programima poslovanja, za 2009, 2010 i 2011 godinu koji su usvojeni na sednicama Skupštine grada Niša, predvideo sredstva za isplatu jubilarnih nagrada, ali iste nije isplatio. Programom poslovanja za 2011 godinu, na poziciji 416110 predviđena su sredstva u iznosu od 1.520.000,00 dinara, ali isplata jubilarnih nagrada nije izvršena.

Iz napred izloženog proizilazi da je JP Direkcije za izgradnju grada Niša, prouzrokovala napred navede sporove usledi uskraćivanja prava zaposlenih koja im pripadaju shodno članu 120 Zakona o radu i članu 41 Pojedinačnog kolektivnog ugovora JP Direkcija za izgradnju grada Niša od 12.04.2003 godine.

U pogledu navoda da se svojim angažovanjem kao punomoćnik pomenutih tužilac u sporavima protiv JP Direkcija za izgradnju grada Niša, nalazim u sukobu interesa ističem da su članom 19 Zakona o advokaturi propisani slučajevi u kojima je advokat dužan da odbije pružanje pravne pomoći citiram:

„Advokat je dužan da odbije pružanje pravne pomoći:

1. ako je u istoj pravnoj stvari zastupao suprotnu stranku;
2. ako je bio advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u kojoj se u istoj pravnoj stvari zastupa ili je zastupana suprotna stranka;
3. ako je član ili je bio član zajedničke advokatske kancelarije ili advokatskog ortačkog društva, u kojima se u istoj pravnoj stvari zastupa ili je zastupana suprotna stranka;
4. ako je u istoj pravnoj stvari postupao kao nosilac pravosudne funkcije ili službeno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili organu jedinice lokalne samouprave;
5. ako su interesi stranke koja traži pravnu pomoć u suprotnosti sa njegovim interesima ili interesima njegovih bliskih srodnika, prijatelja, saradnika ili drugih stranaka, a što se propisuje statutom advokatske komore i kodeksom;
6. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, statutom advokatske komore i kodeksom.

Iz pomenutog člana Zakona o Advokaturi može utvrditi da u konkretnom slučaju nije postojala moja obaveza odbijanja pružanja pravne pomoći, već sam prihavtajući zastupanje u pomenutim slučajevima isključivo postupio u skladu sa Zakon o advokaturi i Kodeksom profesijonalne etike za advokate gde je članom 7 tačka 7.4 Kodeksa predviđeno da „interese klijenta advokat treba da stavi ispred sopstvenih interesa i interesa svojih kolega, drugih učesnika u postupku i trećih lica!.”

Imajući u vidu sve napred navedeno, kao advokat zastupanih lica radnika JP Direkcija za izgradnju grada Niša, nisam bio u sukobu interesa već sam isključivo postupao po Zakonu o Advokaturi i Kodeksu profesijonalne etike za advokate na šta me obavezuje i položena advokatska zakletva.Zastupanje navedenih lica je i u skladu sa članoim. 60 Ustava Republike Srbije kojim se meni kao advokatu garantuje pravo na rad.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar
Molimo vas unesite vaše ime ovde